Značaj separatora ulja i masti

Čišćenje separatora

Separatori ulja i masti upotrebljavaju se svuda gde otpadne vode sadrže veću količinu rastvorenih mineralnih tečnosti od granične vrednosti (GV). Oni se koriste za prečišćavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda sa svih površina izloženih padavinama i sa većom količinom taloga – saobraćajnice, trgovi, parkovi, benzinske pumpe, auto servisi, garaže i indstrijski pogoni. Ovde je zapravo reč o površinskim otpadnim vodama koje su opterećene uljima i mastima, te nije dozvoljeno direktno ispuštanje u kanalizacioni sistem ili neki drugi recipijent.

Otpadne vode se mogu ispuštati u prirodni recipijent ili kanalizacioni sistem na propisan način i u propisanim količinama, odnosno koncentracijama ili nivoima koji nisu iznad graničnih vrednosti (GV) uz primenu odgovarajućih tretmana, na način i do nivoa koji ne predstavlja opasnost za prirodne procese, obnovu kvaliteta i količine vode, kao i koji ne umanjuje mogućnost višenamenskog korišćenja vode.

Separatori se ugrađuju kao predprečistači ispred prečistača otpadnih voda ili pre ispuštanja otpadnih voda u kanalizacioni sistem. Oni predstavljaju neizbežan stepen u primarnom prečišćavanju otpadnih voda jer se time znatno rasterećuje sekundarni tretman otpadnih voda, a i štite se vodotokovi od zagađenja. U nekim delatnostima separatori predstavljaju jedini činilac prečišćavanja otpadnih voda pre ispuštanja prečišćene vode u prirodni recipijent ili kanalizacioni sistem, te se zakonski insistira na njihovoj ugradnji.

Postoje različite vrste separatora ulja i masti. Izrađuju se u vertikalnoj i horizontalnoj formi u zavisnosti da li idu na površinu ili se ukopavaju u zemlju, a dele se na gravitacione, sa koalescentnim i sa sorpcionim filterom.

Separatori se vremenom napune uljima, mastima, zauljenom vodom i muljem te je potrebno da se redovno održavaju i čiste. Čišćenje separatora se vrši redovno bar jednom godišnje. Pored redovnog čišćenja separatora, čišćenje se radi i u vanrednim situacijama – loši odvodi, pet ili više centimetara masti i/ili ulja na površini vode, dvadeset i više centimetara nataloženog mulja i taloga. Ukoliko se separatori na održavaju i ne prazne predstavljaju mogući izvor zagađenja životne sredine, a samim tim dovode i do nastanka visokih troškova saniranja. Otpad koji nastaje nakon čišćenja separatora masti i ulja uglavnom je opasnog karaktera i sa njim se mora postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.